Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zadania i kompetencje Sekretarza Gminy

Do zadań sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu, wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia wójta, a w szczególności:
1. organizowanie pracy urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne stanowiska pracy,

 1. nadzorowanie i kompletowanie dokumentacji z prac rady,
 2. przyjmowanie ustnych oświadzczeń ostatniej woli spadkodawców
 3. nadzorowanie przestrzegania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i instrukcji kancelaryjnej
 4. organizowanie biblioteki urzędu
 5. nadzorowanie pracy na stanowiskach
  - zastępcy kierownika USC,
  - ds. ewidencji ludności,
  - ds. organizacyjno-kadrowych,
  - ds. obsługi organów gminy,
  - ds. kancelaryjnych,
 6. nadzorowanie pracy szkół w zakresie kompetencji organu prowadzącego określonych w przepisach oświatowych,
 7. przygotowanie projektu statutu gminy i regulaminu organizacyjnego urzędu,
 8. wykonywanie dodatkowych zadań powierzonych przez wójta.