Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Gmina Dębnica Kaszubska w stowarzyszeniach i fundacjach

Gmina Dębnica Kaszubska jest członkiem niżej wymienionych stowarzyszeń i fundacji:

Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich
Gmina przystąpiła do Stowarzyszenia 26.10.1999 r. – uchwała Rady Gminy Nr XII/78/99
z dnia 26.10.1999 r. Celem Stowarzyszenia jest: wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrona wspólnych interesów gmin, reprezentowanie interesów gmin, prowadzenie mediacji
w sprawach spornych między zrzeszonymi gminami a administracją rządową, integrowanie działań gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu zmierzających do szybkiego usunięcia negatywnych skutków działalności osób prawnych i fizycznych naruszających ważne interesy gmin oraz inicjowanie i wspieranie gospodarczego i komunalnego rozwoju stowarzyszonych gmin.

Związek Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy
Wolę utworzenia stowarzyszenia Rada Gminy wyraziła uchwałą Nr XII/81/99 z dnia 26.10.1999r. Związek został zarejestrowany w Sądzie Okręgowym  w dniu 20.12.1009 r. jako stowarzyszenie powstałe do rozwiązywania problemów związanych z ochroną środowiska. Celem nadrzędnym jest gospodarka wodą w zlewni rzek Słupi i Łupawy oraz docelowo doprowadzenie wód do I i II klasy czystości. 

Stowarzyszenie „Bezpieczny Region Słupski”
Gmina Przystąpiła do Stowarzyszenia zgodnie z uchwałą Nr XXXI/187/01 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 30.03.2001 r. Misją Stowarzyszenia jest tworzenie warunków dla społecznego przeciwdziałania przestępczości, patologii, wytwarzanie wśród społeczeństwa miasta poczucia bezpieczeństwa, kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa oraz pobudzanie inicjatyw społecznych w kierunku działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Słupska”
Gmina przystąpiła do Stowarzyszenia zgodnie z uchwałą Nr VII/35/2003 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 11.04.2003 r. Celem Organizacji jest m.in.: kreowanie
i upowszechnianie wizerunku Ziemi Słupskiej jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą; tworzenie, rozwój i promocja lokalnego produktu turystycznego;; zwiększenie liczby turystów odwiedzających Ziemię Słupską; inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury; wspieranie rozwoju turystyki zgodnie ze strategią rozwoju województwa pomorskiego i lokalnymi strategiami.

Stowarzyszenie „Słupski Bank Żywności"
Wolę utworzenia stowarzyszenia Rada Gminy wyraziła Uchwałą Nr X/49/2007 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 14.09.2007 r.
Celem Stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego polegająca na:
1) zapobieganiu marnotrawstwu żywności,
2) udzielaniu pomocy żywnościowej i rzeczowej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
3) łagodzeniu skutków ubóstwa i zmniejszaniu obszarów niedożywienia,
4) wyzwalaniu postaw poszanowania żywnoś

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie” 
Wolę przystąpienia  do Stowarzyszenia Rada Gminy wyraziła Uchwałą Nr XXXVI/240/2009 z dnia 30.09.2009 r.
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego, a w szczególności:
1) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich,
2) realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich opracowanej przez Lokalną Grupę Rybacką „Pojezierze Bytowskie”,
3) podnoszenie atrakcyjności obszarów rybackich,
4) aktywizowanie mieszkańców obszarów zależnych od rybactwa,
5) poprawa  jakości życia w społecznościach lokalnych,
6) rozbudowa infrastruktury na obszarach rybackich,
7) budowanie wizerunku i promocja obszaru objętego działaniem stowarzyszenia
8) łagodzenie skutków zmian w sektorze rybackim,
9) rozwój sektora rybackiego i minimalizacja jego zaniku,
10) promocja konsumpcji ryb,
11)  różnicowanie działalności gospodarczej na terenach rybackich,
12)  lepsze wykorzystanie i ochrona zasobów lokalnych,
13)  rozwój technik rybactwa zmierzających do ochrony środowiska,
14) wspólne działanie na rzecz ochrony wód i ich zasobów,
15) promocja i rozwój wędkarstwa,
16) poprawa współpracy pomiędzy władzami publicznymi a podmiotami reprezentującymi sektor rybacki, jak również pomiędzy grupami rybackimi,
17) inicjowanie oraz wspieranie działań realizowanych na zasadach partnerstwa.

Fundacja "Partnerstwo Dorzecze Słupi"
Gmina przystąpiła w roli partnera do Fundacji zgodnie z Uchwałą Nr IV/19/07 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 08 lutego 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy Dębnica Kaszubska do Fundacji pod nazwą "Partnerstwo Dorzecza Słupi".
Celem fundacji jest działanie na rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego, a w szczególności: 
1) rozwój obszarów wiejskich,
2) budowanie i promocja wizerunku regionu,
3) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie działania Fundacji,
4) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności,
5) wspieranie zrównoważonego rozwoju i ochrona środowiska, 
6) wspieranie rozwoju edukacji dzieci i dorosłych na obszarach wiejskich, 
7) wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności rozwoju grup i organizacji społecznych, upowszechniania idei demokracji, samorządności i samorządu, 
8) działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców,
9) wspomaganie rozwoju kultury, sztuki i sportu, 
10) wspieranie rozwoju turystyki, w szczególności agro- i ekoturystyki oraz infrastruktury turystycznej, 
11) wspieranie tożsamości i kultury mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących teren Rzeczypospolitej Polskiej, 
12) zbliżenia między narodem polskim a innymi narodami, 
13) ochrona dziedzictwa kulturowego i wspieranie działań na rzecz odbudowy i kultywowania lokalnych tradycji i sztuki, 
14) wspieranie rozwoju filantropii, wolontariatu i działalności charytatywnej, 
15) wspieranie przedsiębiorczości, 
16) przeciwdziałanie bezrobociu, 
17) zapobieganie wykluczeniu społecznemu, 
18) wspieranie pomocy społecznej i osób niepełnosprawnych, 
19) inicjowanie, animowanie oraz wspieranie lokalnej aktywności społecznej, zawodowej i gospodarczej, 
20) inicjowanie oraz wspieranie działań realizowanych na zasadach partnerstwa, 
21) inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć społecznych oraz upowszechnianie rozwoju gospodarki społecznej, 
22) wspieranie rozwoju działań ukierunkowanych na pozyskiwanie i zastosowanie alternatywnych źródeł energii, 
23) wspieranie zastosowania i rozwoju nowych technologii w różnych dziedzinach życia mieszkańców, w szczególności infrastruktury teleinformatycznej.