Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Podatek od środków transportowych


Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równiej lub wyższej niż 12 ton,
5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
7. autobusy.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych
- ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych,
- właścicielami są także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany,
- jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach,
- w przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy zastał nabyty.
Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany.

Obowiązek podatkowy
Podmioty (osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany), są obowiązane:
1. składać w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
2. odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Wysokość stawek podatku od środków transportowych
Określa Uchwała Nr XIII/62/2007 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 11 listopada 2007 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok
Wyokość stawki podatku określa ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XIII/62/2007 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 11 listopada 2007 roku.

Zwrot podatku od środków transportowych 
- podatnikom wykorzystującym środki transportowe,
1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równiej lub wyższej niż 12 ton,
4. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
dla wykonywania przewozów w transporcie kombinowanym na terytorium RP przysługuje zwrot zapłaconego podatku od tych środków.
Kwotę zwrotu podatku od środków transportowych, ustala się przyjmując za podstawę liczbę jazd z ładunkiem lub bez ładunku wykonanych przez środek transportu w przewozie koleją w danym roku podatkowym w następujący sposób:
1) od 100 jazd i więcej 100% kwoty rocznego podatku
2) od 70 do 99 jazd włącznie 75% kwoty rocznego podatku
3) od 50 do 69 jazd włącznie 50% kwoty rocznego podatku
4) od 20 do 49 jazd włącznie 25% kwoty rocznego podatku
Zwrotu zapłaconego podatku od środków transportowych dokonuje organ podatkowy, na rachunek którego uiszczono podatek, na wniosek podatnika złożony nie później niż do dnia 31 marca roku następującego po roku podatkowym. Podstawą sporządzenia wniosku są dane zawarte w dokumentach przewozowych stosowanych przy wykonywaniu przewozów w transporcie kombinowanym, w którym dokonano wpisu o wykonaniu przewozu koleją.
Zwrot podatku od środków transportowych następuje w gotówce albo na rachunek bankowy podatnika wskazany we wniosku, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Zwalnia się od podatku od środków transportowych
- pod warunkiem wzajemności – środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium RP,
- środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,
- środki transportowe:
1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równiej lub wyższej niż 12 ton,
5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
wykorzystywane w dowozie i odwozie na maksymalną odległość w linii prostej do 150 km na terytorium RP w transporcie kombinowanym. Warunkiem zwolnienia jest przeznaczenie wymienianych pojazdów wyłącznie dla tych przewozów, potwierdzone na podstawie dokumentów określonych w odrębnych przepisach
- pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Procedura ustalania podatku od środków transportowych
1. Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku (nabycia lub zarejestrowania samochodu). Dodatkowymi okolicznościami powodującymi konieczność złożenia deklaracji są: powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego, zmiana miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika, jak również korekta nieprawidłowo wypełnionej deklaracji.
2. Podatek płatny jest w dwóch ratach (wpłaty podatnik dokonuje bez wezwania)
- do 15 lutego
- do 15 września
W przypadku niewpłacenia w terminach określonych w art.11 ustawy kwoty należnego podatku od środków transportowych lub wpłacenia jej niepełnej wysokości, wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

 Podstawa prawna: 
Ustawa z 21 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r. z późn. zm.

Załączniki

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 (123kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do deklaracji DT-1/A (98.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Zobacz także

UCHWAŁA Nr LI/346/2010 z dnia 10-11-2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok