Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

Symbol:
EL

Wydział:
Stanowisko ds ewidencji ludności

Podstawa prawna:
art. 4 pkt 1, art. 5, art. 10 i 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999 z poźn. zm.).

Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie.

Jednostka odpowiadająca:
Stanowisko ds. ewidencji ludności Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej ul. Zjednoczenia 16a, pokój 7, tel. 0-59 8131623 wewn. 324.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi:
1. Osoba meldująca się powinna posiadać na wypełnionym i podpisanym formularzu "Zgłoszenie pobytu stałego" potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez wynajmującego, najemcę, właściciela lokalu lub osobę, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu dokonane w obecności pracownika Urzedu Gminy.
2. Jeżeli zmienia się miejsce zamieszkania w obrębie gminy Dębnica Kaszubska należy wypełnić tylko druk zameldowania zaznaczając na nim poprzednie miejsce zameldowania, wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu nie jest konieczne.
3. Osoby posiadające kartę mobilizacyjną powinny przedstawić zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) o zgłoszeniu zmiany miejsca zamieszkania.
4. Za osobę niepełnoletnią obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
5. Zgłoszenie danych dotyczących urodzenia - zastępuje zameldowanie.
6. Zmiana zameldowania powoduje obowiązek wymiany dowodu osobistego w terminie 14 dni.


Dokumenty
  • Wniosek "Zgłoszenie pobytu stałego". (wymagany)

  • Dowód osobisty. (do wglądu)

  • Książeczka wojskowa lub potwierdzenie stawienia się do rejestracji przedpoborowych (do wglądu) (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej w wieku 19 - 50 lat).

  • Potwierdzenie wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego (do wglądu) nie dotyczy osób mających poprzednie miejsce pobytu stałego na terenie gminy Dębnica Kaszubska lub za granicą.

  • Dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu) Dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu osoby, która potwierdza fakt pobytu - np. umowa najmu lub akt własności budynku mieszkalnego, wypis z księgi wieczystej - oryginały dokumentów.

  • Odpis skrócony aktu urodzenia, (do wglądu) jeśli melduje się osoba niepełnoletnia nieposiadająca dokumentu stwierdzającego tożsamość.


Załączniki

Formularz "Zgloszenie pobytu stalego" (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument