Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zadania i kompetencje Skarbnika Gminy

Skarbnik wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym w ustawie o finansach publicznych oraz w ustawach stanowiących przepisy podatkowe i w ustawie o rachunkowości, a w szczególności:

 1. opracowuje projekt budżetu oraz prowadzi jego realizację,
 2. dokonuje analiz i na bieżąco informuje wójta o jego realizacji,
 3. przekazuje pracownikom samorządowym oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych wytyczne oraz dane niezbędne do opracowania projektu planu budżetowego,
 4. dokonuje kontroli finansowej, w tym celu przygotowuje i organizuje obieg dokumentów finansowych oraz zakładowy plan kont,
 5. zapewnia ochronę mienia komunalnego,
 6. informuje radę o odmowie złożenia kontrasygnaty,
 7. sprawuje nadzór nad pracą referatu finansowego 
 8. przedstawia propozycje co do mienia sołeckiego i nadzoruje jego zarządzanie,
 9. realizuje ustawy o finansach publicznych oraz ustawy z zakresu prawa podatkowego,
 10. prowadzi rachunkowość gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 11. sprawuje nadzór nad prawidłowością gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy, 
 12. wykonuje dodatkowe zadania powierzone przez wójta.