Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Przepisy prawne
- Art. 2,3 Ust. 1Art. 4, 207, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr137, poz. 926 z późniejszymi zmianami) ·

- Art.6 Ust. 7 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku - o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst Jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami)

 

Przedmiot opodatkowania

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

- grunty nieobjęte przepisami o podatku rolnym

- budynki lub ich części
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej są to – grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

 

Podmiot opodatkowania

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące:

- właścicielami

- użytkownikami wieczystymi

- samoistnymi posiadaczami

- posiadaczami zależnymi (np.: najemca, dzierżawca) nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości.

Podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru przez radę gminy:

osoby fizyczne informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych – w terminie 14 od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego albo od zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania

osoby prawne i jednostki organizacyjne , w tym spółki nie mające osobowości prawnej – deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy – w terminie do 15 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu albo zaistniały zdarzenia mające wpływ na wysokość opodatkowania – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności.

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (ustawowych i wprowadzonych uchwała rady gminy).

Jeżeli nieruchomość lub obiekty budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej, w tym spółki nie mającej osobowości prawnej, osoba fizyczna składa deklaracje na podatek od nieruchomości oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. 

 

Podstawa opodatkowania
Podstawę opodatkowania stanowi;
dla gruntów – powierzchnia
dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa
dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiącą podstawę obliczenia amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego,

Jeżeli od budowli nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkową.

Wysokość stawek podatkowych

Określa Uchwała Nr XIII/63/2007 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok


Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego:

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nabyto tytuł prawny do przedmiotu opodatkowania lub nastąpiło wejście w jego posiadanie.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

 

Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości

Osoby fizyczne – podatek od nieruchomości na rok podatkowy ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania;

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej – wpłacają obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca - przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie.

 

Deklaracje i informacje – druki w sprawie podatku od nieruchomości.
Wzory formularzy podatkowych określa Uchwała Nr XXXVIII/231/05 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 6.12.2005 r.

Załączniki

DN- 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości (111.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (125.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZN-1/A Dane o nieruchomosciach (39.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZN-1/B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych (54.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Zobacz także

UCHWAŁA Nr XII/86/2011 z dnia 30-11-2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębnica Kaszubska NR IV/16/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, rolny, leśny.

UCHWAŁA Nr LI/345/2010 z dnia 10-11-2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok