Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

PODATEK LEŚNY

Przepisy prawne
-
Ustawa z dnia 30 Października 2002 r. O podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami Dz. U. Nr 216, poz.1826)

 

Przedmiot opodatkowania
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy .

Zwolnione od podatku leśnego są:
- lasy z drzewostanem w wieku 40 lat,
- lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków i użytki ekologiczne.

 

Podstawa opodatkowania
Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do lasu lub nastąpiło objęcie lasu w posiadanie. Deklaracje osoby prawne składają w terminie do 15 stycznia, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu lub zaistniałej zmiany mające wpływ na wysokość opodatkowania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności.

Podatnicy podatku leśnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru przez radę gminy informacje o lasach; osoby fizyczne - w terminie 14 dni od dnia powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego. 


Terminy i sposoby płatności podatku leśnego

Osoby fizyczne - podatek leśny na rok podatkowy w drodze decyzji ustala organ podatkowy, podatek jest płatny w ratach: do dnia 15 marca, 15 maja,  15 września i 15 listopada roku podatkowego

Osoby prawne jednostki organizacyjne, w tym spółki niemające osobowości prawnej wpłacają obliczony w deklaracji podatek leśny - bez wezwania - w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 każdego miesiąca -  przelewem na rachunek gminy lub gotówką w kasie.

 

Stawki podatku leśnego

Podatek za rok podatkowy wynosi:

Od 1 ha - równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawię komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Do ceny nie wlicza się kwoty podatku od towarów i usług.

 

Deklaracje i informacje – druki w sprawie podatku leśnego
Wzory formularzy podatkowych określa Uchwała Nr XXXVIII/231/05 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 6.12.2005 r.

Załączniki

DL-1 Deklaracja na podatek lesny (52kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IL-1 Informacja w sprawie podateku lesnego (49.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZL-1/A Dane o nieruchomosciach lesych (39.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZL-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku lesym (39.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument