Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

PODATEK ROLNY

Przepisy prawne
- Art. 2, 3 Ust.1, Art. 4, 207 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 z późniejszymi   zmianami)
- Art. 6a Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  o podatku rolnym (Tekst Jednolity Dz.U.z1993r.Nr 94, poz.431 z późniejszymi zmianami)

Przedmiot opodatkowania
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych  na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podmiot opodatkowania
Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są :
- właściciel gruntów 
- posiadacz samoistny gruntu
- posiadacz gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego lub gdy grunty gospodarstwa rolnego zostały wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Jeżeli grunty, podlegają opodatkowaniu, stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowią odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach (posiadaczach), z tym że jeżeli grunty stanowią gospodarstwo rolne, obowiązek podatkowy ciąży na tej osobie będącej współwłaścicielem (posiadaczem),  która to gospodarstwo prowadzi w całości.

Za gospodarstwo rolne uważasię obszar gruntów, podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym, a łącznej powierzchni przekraczającej 1ha lub 1ha przeliczeniowy, stanowiący własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Podstawa opodatkowania
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (Gmina Dębnica Kaszubska należy do III okręgu podatkowego).

Obowiązek podatkowyw podatku rolnym powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do gruntów lub objęcie gruntów w posiadanie. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał ten obowiązek. Grunty zajęte w gospodarce na prowadzenie innej działalności niż rolnicza ulegają pomniejszeniu a kwota podatku ulega obniżeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

Podatnicy podatku rolnego są obowiązani:składać organowi podatkowemu właściwemu ze względu na położenie gruntów, informacje sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru przez radę gminy,

Osoby fizyczne - informacje o gruntach składają w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub o zaistnieniu zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania

Osoby prawne - jednostki organizacyjne, w tym spółki niemające osobowości prawnej deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy składają w terminie do 15 stycznia.

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym

Terminy płatności podatku rolnego
Osoby fizyczne- podatek jest płatny w ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15  marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne  - jednostki organizacyjne, w tym spółki nie mające osobowości prawnej: wpłacają obliczony podatek rolny bez wezwania w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego – przelewem na rachunek gminy lub gotówka w kasie.

 

Stawki podatku rolnego
Podatek za rok podatkowy wynosi: równowartość pieniężną 2,5 q żyta – od jednego 1ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych. Równowartość pieniężną 5q żyta – od 1ha pozostałych gruntów.

Średnia cena skupu żyta ustala się na podstawię komunikatu Prezesa  Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do 20 dni po upływie trzeciego kwartału .


Druki i informacje w sprawie podatku rolnego
Wzory formularzy podatkowych określa Uchwała Nr IV/16/11 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 24.01.2011 r.

Załączniki

DR-1 Deklaracja na podatek rolny (70.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego (59.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZR-1/A Dane o nieruchomosciach rolnych (38.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZR-1/B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych (47.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument