Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Informacja publiczna


Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępnie do informacji publicznej, nakłada na władzę publiczną oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji.

Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Jest to urzędowy publikator samorządu, który ma służyć powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej w postaci ujednoliconego – zgodnego ze standardami MSWiA – systemu stron w sieci teleinformatycznej.

Podstawowym założeniem BIP-u jest umożliwienie odnalezienia informacji z zakresu kompetencji władz miejskich (burmistrza, rady miejskiej), urzędu miejskiego i jednostek organizacyjnych gminy.

Zakres oraz strukturę publikowanych informacji i ich funkcjonalność określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Harmonogram wdrażania BIP

ETAP 1

Zakres udostępniania informacji publicznej wg Ustawy

Data wejścia w życie

(wg Art. 26)

Zgodność z ustawą

Informacja o podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:

 

 

a) statucie prawnym lub formie prawnej

01.07.2003

Art. 6 ust. 1 pkt 2a

b) organizacji

01.07.2003

Art. 6 ust. 1 pkt 2b

c) przedmiocie działalności i kompetencjach

01.07.2003

Art. 6 ust. 1 pkt 2c

d) organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach

01.07.2003

Art. 6 ust. 1 pkt 2d

e) strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5

01.07.2003

Art. 6 ust. 1 pkt 2e

f) majątku, którym dysponują

01.07.2003

Art. 6 ust. 1 pkt 2f

Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:

 

 

a) trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej

01.07.2003

Art. 6 ust. 1 pkt 3b

b) sposobach przyjmowania i załatwiania spraw

01.07.2003

Art. 6 ust. 1 pkt 3d

c) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych

01.07.2003

Art. 6 ust. 1 pkt 3f

 

ETAP 2

Zakres udostępniania informacji publicznej wg Ustawy

Data wejścia w życie

(wg Art. 26)

Zgodność z ustawą

Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust.1, w tym o:

 

 

a) zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonwaczej,
b) projektowaniu aktów normatywnych,
c) programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sopsobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,

01.01.2004

Art. 6 ust. 1 pkt 1

d) stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania

01.01.2004

Art. 6 ust. 1 pkt 3e

Informacja o danych publicznych, w tym o:

 

 

e) treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:
- treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,

- dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i opinie podmiotów ją przeprowadzających

01.01.2004

Art. 6 ust. 1 pkt 4a

tiret drugie

f) treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej

01.01.2004

Art. 6 ust. 1 pkt 4c

g) informacje o stanie samorządów i ich jednostek organizacyjnych

01.01.2004

Art. 6 ust. 1 pkt 4d

 

ETAP 3

Zakres udostępniania informacji publicznej wg Ustawy

Data wejścia w życie

(wg Art. 26)

Zgodność z ustawą

Informacja o majątku publicznym, w tym o:

 

 

a) majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego,

01.01.2005

Art. 6 ust. 1 pkt 5c

b) majątku podmiotów, o których mowa w art.. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit, a – c, oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach

01.01.2005

Art. 6 ust. 1 pkt 5d

c) dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty , o których mowa w lit. a – c, mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat

01.01.2005

Art. 6 ust. 1 pkt 5e

d) długu publicznym

01.01.2005

Art. 6 ust. 1 pkt 5f

e) pomocy publicznej

01.01.2005

Art. 6 ust. 1 pkt 5g

f) ciężarach publicznych

01.01.2005

Art. 6 ust. 1 pkt 5h

 

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z 2001 r.
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Dz. U. Nr 67, poz. 618 i 619.