Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego do Zespołu Szkół w Dębnicy Kaszubskiej w 2012 roku - ZMIANY

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego do Zespołu Szkół w Dębnicy Kaszubskiej w 2012 roku


Zgodnie z art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 styczna 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.


W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty:


Nr oferty

Nazwa firmy

Streszczenie spełniania warunków udziału

w postępowaniu

i oceny ofert

Cena oferty brutto

Punktacja

Kolejność ofert wg kryterium ceny

1.

PHUP „ROLMASZ”

Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 1

76-200 Słupsk


Wykonawca spełnia warunki udziału

w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

Oferta Nr 1

324.720,00 zł

100 pkt

Oferta pierwsza

w kolejności

2.

OKTAN Brzeski, Grzenkowicz” Sp. J.

ul. Boh.Westerplatte 7

76-200 Słupsk


Wykonawca spełnia warunki udziału

w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

Oferta Nr 2

326.688,00 zł

99,40 pkt

Oferta druga

w kolejności


Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że najkorzystniejszą ofertą jest oferta PHUP „ROLMASZ” Sp. z o.o., z siedzibą 76-200 Słupsk, ul. Grunwaldzka 1 z ceną brutto 324.720,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia zł).

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.


W związku z powyższym proszę o telefoniczne skontaktowanie się uprawnionego Przedstawiciela PHUP “ROLMASZ” Sp. z o.o. z siedzibą 76-200 Słupsk, ul. Grunwaldzka 1 z Zamawiającym w celu podpisania umowy.

Załączniki

Ogłoszenie - zmiany (807.6kB) Zapisz dokument