Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, w ramach projektu POKL 9.1.2 pod nazwą: Lepsza szkoła (Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Dębnica Kaszubska z siedzibą przy ul. Zjednoczenia 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska, w imieniu i na rzecz której działa Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej z siedzibą przy ul. Zjednoczenia 28, 76-248 Dębnica Kaszubska postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, w ramach projektu POKL 9.1.2 pod nazwą: Lepsza szkoła (Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Dębnica Kaszubska), współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożo­ną przez Wykonawcę:

ELMAJO” Usługi szkoleniowe, 58-310 Szczawno Zdrój, ul. Boczna 3/3

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu
a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryterium cena:

Część 1 – 9984 zł brutto – 100 punktów

Część 2 – 20480 zł brutto – 100 punktów

Część 3 – 4096 zł brutto – 100 punktów

Część 4 – 6144 zł brutto – 100 punktów

Część 5 – 6144 zł brutto – 100 punktów

Część 6 – 4096 zł brutto – 100 punktów

Część 7 – 5120 zł brutto – 100 punktów

Część 8 – 7680 zł brutto – 100 punktów

Część 9 – 5400 zł brutto – 100 punktów

Część 10 – 3840 zł brutto – 100 punktów

Część 11 – 9984 zł brutto – 100 punktów

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1 – „Open’er” Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii, 58-306 Wałbrzych, ul. Pogodna 8:

Część 1 – 10147,80 zł brutto – 98,39 punktów

Część 2 – 20816,00 zł brutto – 98,39 punktów

Część 3 – 4163,20 zł brutto – 98,39 punktów

Część 5 – 6244,80 zł brutto – 98,39 punktów

Część 7 – 5204,00 zł brutto – 98,39 punktów

Część 9 – 5854,50 zł brutto – 92,24 punktów

Część 10 – 3963,00 zł brutto – 98,39 punktów

Część 11 – 7806 zł brutto – 98,39 punktów


Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych z postępowania nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy


Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych nie zostały odrzucone żadne oferty.


Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Umowę o zamówienie publiczne należy podpisać w terminie zgodnym z art. 94 ust. 1 pkt 2).

Osoba do kontaktu: Agnieszka Machalewska, tel. (059) 8131339.
DYREKTOR

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

W DĘBNICY KASZUBSKIEJ


Agnieszka Machalewska

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (105.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument