Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Zbiórka i transport surowców wtórnychz terenu gminy Dębnica Kaszubska – 2012”

Działając na podstawie art. 92 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy na zadanie pn.:

„Zbiórka i transport surowców wtórnychz terenu gminy Dębnica Kaszubska – 2012”

za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Szczecińska 112, 76-200 Słupsk.
Cena wybranej oferty wynosi  76 196,00 zł (brutto).

Umowę o zamówienie publiczne należy podpisać nie później niż przed terminem związania ofert.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Szczecińska 112, 76-200 Słupsk – 76 196,00 zł brutto (100 pkt)
- ELWOZ Spółka z o.o, Szklana 44, 83-340 Sierakowice – 1055 866,00 zł brutto (72 pkt)

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Załączniki

Sprostowanie omyłki pisarskiej w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.12.2011 r (41.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (32.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument