Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Dostawę oleju opałowego do Zespołu Szkół w Dębnicy Kaszubskiej w 2012 r.

 

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o numerze referencyjnym 409220-2011. Nr sprawy – ZS.S-271/2/2011.

Nazwa zadania: „Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Dębnicy Kaszubskiej w 2012 roku.


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 styczna 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę lekkiego oleju opałowego do Zespołu Szkół w Dębnicy Kaszubskiej dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. W przedmiotowym postępowaniu złożono cztery oferty:

1) PHUP „ROLMASZ” Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 1, 76-200 Słupsk

2) „OKTAN Brzeski, Grzenkowicz” Sp. J., ul. Boh. Westerplatte 7, 76-200 Słupsk

3. Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że oferta PHUP „ROLMASZ” Sp. z o.o., z siedzibą 76-200 Słupsk, ul. Grunwaldzka 1 odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru. PHUP „ROLMASZ” Sp. z o.o. za realizację zamówienia zaproponowała cenę 324.720,00 zł, co jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100 pkt).

4. W związku z powyższym proszę o skontaktowanie się Przedstawicieli PHUP “ROLMASZ” Sp. z o.o. z siedzibą 76-200 Słupsk, ul. Grunwaldzka 1 z Zamawiającym w celu podpisania umowy w terminie do 30.12.2011 r.

5. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcy mogą wnieść pisemny protest do Zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Załączniki

Zawiadomienie ZS w DK (857.5kB) Zapisz dokument