Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   
Zasady obrotu napojami alkoholowymi określa ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z póż. zmianami ) Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta ), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwany dalej organem zezwalającym.

Zezwolenie wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy.
Zezwolenie wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:
1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;
2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa );
3) powyżej 18% zawartości alkoholu.

Zezwolenia organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą rady gminy.

Zgodnie z uchwałą Nr VIII/55/99 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 29.04.1999r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających pow. 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży  jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów:

1) punkty sprzedaży napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości bliższej niż 100 m od kąpielisk, obozowisk i biwaków.
2) punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości bliższej niż 50 m od szkół i przedszkoli oraz 100 m od miejsc kultu religijnego.

Na terenie gminy Dębnica Kaszubska ustalono liczbę :
-  50 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
-  15 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5%  alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 

Wniosek o wydanie zezwolenia – pobierz druk .

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty :

1)     zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców;
2)     dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
3)     pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
4)     decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225). 

Opłatę za zezwolenia wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia,
w wysokości:
1)     525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
2)     525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa);
3)     2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata ta dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą  w tym zakresie.
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Opłatę, o której mowa wyżej, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

1)     37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wynosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
2)     37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa)  – wynosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
3)     77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu  – wynosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku  poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła ww. wartości, wnoszą opłatę w wysokości określonej dla przedsiębiorców
rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie. 

Opłata powyższa wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego .
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku :

1)     likwidacji punktu sprzedaży;
2)     upływu terminu ważności zezwolenia;
3)     zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;
4)     zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej.
5)     niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4( oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych), lub niedokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 w terminach, o których mowa w art. 111 ust. 7 wyżej wymienionej ustawy.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych organ zezwalający cofa  w przypadku:

1) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
a)sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw;
b)sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4 wyżej wymienionej ustawy;
2) nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;
3) powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;
4) wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;
5) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 111 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy;
6) popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;
7) orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Zezwolenia jednorazowe
Na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia.
Opłata za jednorazowe zezwolenia wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń. 

Sprawy z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych załatwia
inspektor ds. organizacyjno-kadrowych Urzędu Gminy (pokój nr 25),  tel. 8131- 623 wew. 316.

Załączniki

Wniosek (22.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument